opc_loader
Gratis verzending vanaf €125
Deskundig advies
Service en reparatie
Uit voorraad leverbaar
Levertijd 1 - 2 dagen
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden Beslistschoon.nl

  1. Geldingsbereik; termijnen

  1. De zakelijke afhandeling en levering vinden uitsluitend plaats conform deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die in tegenspraak zijn met of afwijken van de onderstaande bepalingen, zijn niet van toepassing.

1.2     De klant is “Consument” in zoverre het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een zakelijke, zelfstandige of freelance-werkzaamheid. Daarentegen is “Ondernemer” iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtsbekwame vennootschap die bij het afsluiten van de overeenkomst handelt in uitoefening van zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit.

  1. Als termijnen in werkdagen worden aangegeven, dient dit te worden opgevat als alle weekdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet.

  1. Registratie

2.1     U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de voor de registratie benodigde persoonlijke gegevens. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verstrekken aan onbevoegde derde partijen.

2.2     Wij zijn niet verplicht om de registratie of bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht om ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen zijn hiervan uitgezonderd.

  1. Opslagmogelijkheid en inzage in de overeenkomst

3.1     Door middel van een link heeft u te allen tijde inzicht in onze algemene voorwaarden.

U kunt dit document afdrukken of opslaan door middel van de hiervoor gebruikelijke functies van uw webbrowser.

3.2     U kunt uw bestelgeschiedenis te allen tijde inzien onder “Mijn account”. Daarnaast ontvangt u een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die we na afronding van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres versturen. Deze bevestigingsmail bevat nogmaals de gegevens van uw bestelling. U kunt deze bevestigingsmail afdrukken of opslaan met uw e-mailprogramma.

3.3     Uw bestelgegevens worden opgeslagen, maar zijn vanwege veiligheidsredenen niet direct voor u toegankelijk. Ieder klant krijgt door middel van een wachtwoord direct toegang (“Mijn account”). Hier kunt u na uw registratie de gegevens over uw geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens, beheren en opslaan. Wanneer u als gast besteld, heeft u geen toegang op een persoonlijk klantenaccount. Informatie over uw bestelling ontvangt u in dat geval uitsluitend per e-mail.

  1. Taal en sluiten van de overeenkomst

4.1     Overeenkomsten worden enkel in de Nederlandse taal gesloten.

4.2     Door op de knop “ik plaats de bestelling met betaalplicht” te drukken, plaatst u een bindende bestelling van de in uw winkelmandje aanwezige artikelen. Zodra uw bestelling verzonden is, ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens ontvangt u een mail met een Traceercode om uw bestelling te volgen.

4.3     Een bindende overeenkomst ontstaat pas met de ontvangst van een gespecificeerde acceptatie van de opdracht, echter ten laatste op het moment dat de bestelde producten worden geleverd.

4.4     Denkt u er bij vooruitbetaling (reservering) aan dat de levering van de bestelde producten pas plaatsvindt nadat de ontvangst van het volledige bedrag op onze rekening bevestigd is. Als uw betaling ondanks dat de betaaltermijn is verstreken en na herhaalde betaalverzoeken niet binnen 8 kalenderdagen na het versturen van de bestelbevestiging door ons is ontvangen, ontbinden wij de overeenkomst met als gevolg dat wij geen leveringsplicht hebben. De overeenkomst is dan voor u en ons zonder verdere gevolgen ontbonden. De reservering van een artikel bij vooruitbetaling geldt voor maximaal 8 kalenderdagen. Hierna ontbinden wij de overeenkomst met als gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden, voor u en ons zonder verdere gevolgen is en wij geen leveringsplicht hebben.

  1. Levering/prijzen/verzendkosten

5.1     De levermogelijkheden en -tijden kunt u vinden op onze website en in uw winkelmandje en vindt u tevens in onze acceptatie van uw bestelling. Als u ondernemer bent is uitsluitend de informatie hierover in onze acceptatie van uw bestelling bindend.

5.2     De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Eventuele extra verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure en de keuze van verzendmogelijkheden, voorafgaand aan de definitieve bestelling, afzonderlijk in uw winkelmandje weergegeven.

6.       Betaalmogelijkheden

6.1     De betaalmogelijkheden en -wijzen voor uw bestelling worden weergegeven op onze website. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en u te wijzen op andere betaalmethoden. Uitsluitend de informatie hierover in onze acceptatie van uw bestelling is in dit verband bindend. Eventuele extra kosten worden bindend tijdens de bestelprocedure en de keuze van betaalmogelijkheden, voorafgaand aan de definitieve bestelling, afzonderlijk in uw winkelmandje weergegeven.

6.3     Als u ondernemer bent is de betaling van de koopsom direct vorderbaar bij het sluiten van de overeenkomst. Als een betaling voor een bepaalde kalenderdag opeisbaar wordt, is de klant door het niet nakomen van deze termijn reeds in verzuim. In dit geval is hij ons een vertragingsrente van 5 procent van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.

6.4     De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit de inning van overige verzuimschade door ons niet uit.

  1. Eigendomsvoorbehoud

           Het product blijft ons eigendom tot de volledige betaling is ontvangen.

  1. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8.1     Wij zijn aansprakelijk voor gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, en onverminderd de rechten en vorderingen die de wet toekent, waaronder artikel 7:6a Burgerlijk Wetboek. Voor ondernemingen bedraagt de garantieplicht op door ons geleverde producten 12 maanden.

8.2     Aanvullende garanties op door ons geleverde producten zijn uitsluitend van toepassing als deze uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging van het desbetreffende artikel staan vermeld.

  1. Garantie, aansprakelijkheid

Indien niets anders is overeengekomen, zijn de garantie en aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

10.     Retourneren en omruilen

In het geval u een product verkeerd besteld heeft ( verkeerde maat, kleur , product) en deze wilt omruilen, dient u het product ongebruikt aan ons te retourneren aan onderstaand adres , waarbij u de kosten voor de verzending draagt. De kosten voor het opnieuw aan u versturen nemen wij voor onze rekening. Het eventuele verschil zal worden teruggestort op uw rekening binnen 5 dagen of indien het bedrag positief is zult u een factuur krijgen met het bedrag en een betaallink. U kunt dan kiezen deze zelf of middels de betaallink te voldoen.

Bestellingen die door ons worden afgestuurd, waarbij de klant niet thuis is krijgen een "Niet thuis bericht". Het pakket zal in dat geval naar een parcelshop/postnl punt worden gebracht. De klant dient het pakket daar binnen 7 dagen af te halen. Indien het pakket niet binnen 7 dagen wordt afgehaald , zal het pakket aan ons worden geretourneerd.  Bij ontvangst zal binnen 5 dagen de waarde van de goederen worden teruggeboekt. De gemaakte verzendkosten worden in rekening gebracht.

Busch BV 

Oosterdijk 46

1601DB Enkhuizen

info@beslistschoon.nl

0228-586258

Algemene aanwijzingen

1.   Stuur het product indien mogelijk met de originele verpakking, alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een beschermende verpakking om het product te beschermen tegen transportschade.

11    Herroepingsrecht

Kostenregeling: als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht bent u verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product.

             Herroepingsbericht

U kunt uw overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) of – als het product binnen de termijn aan u overhandigd is – herroepen door het product retour te zenden. De herroepingstermijn begint na ontvangst van dit schriftelijke bericht, maar niet vóór ontvangst van het product door de ontvanger en tevens niet vóór het vervullen van onze informatieplicht conform Art 7:46c lid 2 sub a in samenhang met Art 7:46c lid 1 Burgerlijke Wetboek. Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van het herroepingsbericht of het product. U kunt het herroepingsbericht richten aan:

Busch BV 

Oosterdijk 46

1601DB Enkhuizen

info@fbeslistschoon.nl

0228-586258

             Gevolgen van herroeping

In geval van een geslaagde herroeping dienen de wederzijds ontvangen prestaties te worden geretourneerd en eventuele genoten voordelen (bijvoorbeeld rente) te worden terugbetaald. Mocht u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunnen retourneren of terugbetalen, dan bent u verplicht ons schadeloos te stellen. Voor de verslechtering van het product en voor de genoten voordelen hoeft u ons alleen schadeloos te stellen als de voordelen of verslechtering het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U hoeft ons niet schadeloos te stellen voor een verslechtering die het gevolg is van het correcte gebruik van het product. U hoeft ons alleen schadeloos te stellen voor genoten voordelen als u het product gebruikt heeft op een manier die afwijkt van het uitproberen van de eigenschappen en de werking van het product. Onder “uitproberen van de eigenschappen en werking” wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.

Producten die per pakketpost retour kunnen worden gezonden, kunnen op ons risico geretourneerd worden. U bent verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product. Terugbetalingen worden binnen 7 dagen na ontvangst van de producten voldaan.

12.     Toepasselijk recht, jurisdictie

12.1   Op overeenkomsten tussen ons en de klant is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als de klant een onderneming, een handelaar, een rechtspersoon volgens het publiek recht of een openbaar lichaam is, ligt de juridische bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties, bij onze vestigingsplaats.

12.2 Online geschillenbeslechting volgens art. 14 Abs. 1 ODR-VO: De Europese commissie stelt een platvorm ter beschikking voor de online geschillenbeslechting, die u onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.

13      Wijziging van algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, in zoverre dit nodig is om later ontstane ongelijkheden op te heffen of om te voldoen aan gewijzigde wettelijke of technische raamvoorwaarden. Voor iedere bestelling moet u instemmen met de huidige algemene voorwaarden door deze actief aan te klikken.

14      Vrijwaringsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze bepalingen, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht de overeenkomst onvoorziene gebreken bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen worden de relevante wettelijke voorschriften van kracht.

15.     Informatie over gegevensverwerking

         

De in het kader van uw bestelling ontvangen gegevens worden verantwoordelijk door ons gebruikt conform ons “Privacybeleid”.